Zebrania Grup Członkowskich

W marcu 2019r. odbyły się Zebrania 8 Grup Członkowskich, podczas których członkowie ocenili działalność Banku w 2018r., zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z wynikami Banku uzyskanymi z działalności w roku 2018r. Członkowie zostali poinformowani o realizacji wniosków z zebrań w 2018r., a także składali swoje wnioski na Zebranie Przedstawicieli.

9 maja 2019 w Malanowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz zaakceptowało sprawozdania Zarządu  i Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. Zebranie wybrało także nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce zmarłego w ub. roku p. Kazimierza Gałęskiego.