Współpraca z ARiMR

Informacja dotycząca harmonogramu wdrażania działań w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że na konferencji prasowej, która odbyła się 21 stycznia br. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przekazał informacje o opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramie wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczamy główne działania PROW 2014-2020 oraz terminy ich wdrażania.

Rozwój gospodarstw
– „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników“) – marzec 2016 r.;
– „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych“) – marzec 2016 w następujących obszarach:
o racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
o produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c);
– „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 r.;
– „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej“) – sierpień 2016 r. – termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
– „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000“) – marzec 2017 r.;
– „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ( typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw“) – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej;
– „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa“) – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

Wzmacnianie przedsiębiorczości
– „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych“) – nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.;
– „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych“) – październik 2016 r.;
– „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych“) – nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) – po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r.;
– „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej“) – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

Rozwój terytorialny
– „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych“) – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw (SW) o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez część SW);
– „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów“) – marzec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru;
– „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – czerwiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru;
– „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów“) –lipiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru;
– „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa“) – sierpień 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru;
– „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego“) oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej“) – kwiecień 2017 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

Transfer wiedzy i innowacji
 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – listopad 2016 r.;
– „Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu“) – listopad 2016 r.;
– „Wsparcie dla szkolenia doradców” – listopad 2016 r.;

– „Współpraca” – listopad 2016 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

Wsparcie jakości produkcji
– „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.;
– „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.

Materiał z konferencji opublikowany jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Harmonogram-PROW-2014-2020-ustalony. Prezentacja zamieszczona na ww. stronie zawiera obok harmonogramu wdrażania działań w ramach PROW 2014-2020 również harmonogram płatności bezpośrednich z kampanii 2015 r.