Współpraca z Generali

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie współpracuje z Grupą Generali. Prowadzimy dla Państwa sprzedaż ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych – dobrowolnych i obowiązkowych oraz ubezpieczeń na życie.

Współpracując z tym towarzystwem ubezpieczeniowym Bank oferuje pełny zakres ubezpieczeń zawieranych na bardzo korzystnych warunkach, również cenowych.

Proponujemy Państwu następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenia majątkowe
Oferowane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również osobom prywatnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych w tym także powodzi, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Właśnie w takim przypadku ubezpieczenie domu, mieszkania czy firmy umożliwia zmniejszenie strat materialnych do jak najmniejszych rozmiarów. Nasi Klienci mogą ubezpieczyć swoje mieszkanie czy dom, również w budowie oraz ruchomości domowe. Dzięki ubezpieczeniom majątkowym nasi Klienci mogą poświęcić się swoim codziennym zajęciom pracy, nauce, wypoczynkowi wiedząc że dobrze dobrane ubezpieczenie chroni ich majątek będący często dorobkiem całego życia.

Ubezpieczenia rolne
Obejmują ochroną ubezpieczeniową zdarzenia i wypadki, jakie mogą dotknąć gospodarstwo rolne. Pozwalają na kompleksowe ubezpieczenie w gospodarstwach rolnych zarówno budynków, mienia, jak i inwentarza oraz upraw. Corocznie w wyniku pożarów, huraganów i powodzi w tysiącach polskich gospodarstw rolnych mają miejsce szkody, które niszczą często dorobek całego życia.
Ubezpieczenia rolne oferowane pomagają w odtworzeniu strat materialnych, na jakie narażeni są rolnicy i ich majątek.

Oferta gwarantuje pełną ochronę w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych oferując bardzo korzystne stawki. 
Proponujemy:

 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym,
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie upraw od gradobicia,
 • ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (agro casco),
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (rolniczych),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów rolniczych,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków mogących powstać w wyniku wykonywania prac w gospodarstwie rolnym oraz w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług między sąsiedzkich,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Ubezpieczenia komunikacyjne
Zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • Auto-casco,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów


Wszystkie te trzy ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.

Ubezpieczenia osobowe następstw nieszczęśliwych wypadków
Przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Są oni często narażeni na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.

Ubezpieczenia OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu.

Obowiązkowe:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.


Dobrowolne:

 • odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem albo użytkowaniem mienia,
 • przewoźnika drogowego w transporcie krajowym.