BLIKOMANIA 2024. Do wygrania diamenty i czeki BLIK

15 kwietnia wystartowała kolejna edycja corocznej loterii BLIKA – BLIKOMANIA 2024. W tym roku do wygrania jest 70 diamentów oraz czeki BLIK po 200 zł. Ponadto, na każdego czeka nagroda gwarantowana.

Zasady

 1. Zarejestruj się na www.blikomania.pl i wypełnij formularz.
 2. Zrób wpłatę weryfikacyjną – 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci.
 3. Otrzymasz nagrodę gwarantowaną:
  1. pakiet 1000 GB na 30 dni w ofercie na kartę Plusa lub Plusha
  1. pakiet Start na 30 dni od Polsat Box Go.
 4. Płać w internecie i sklepach, przelewaj na telefon, wypłacaj i wpłacaj – wszystko BLIKIEM w naszej aplikacji mobilnej
 5. Jeśli wygrasz, otrzymasz powiadomienie mailem.

Zgłoszenia do loterii przyjmowane są do 23 czerwca 2024 r.

Zastrzeganie numeru PESEL

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go bezpłatnie zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed skutkami kradzieży tożsamości.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z obowiązkiem ustawowym, banki będą weryfikowały numer PESEL klienta (będącego konsumentem) w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kasie banku w kwocie, która przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nikt nie będzie mógł np.:

 • wziąć na Ciebie kredytu lub pożyczki
 • wypłacić Twoich pieniędzy w kasie banku powyżej wspomnianego limitu (pojedynczo lub jako suma wypłat w danym dniu)
 • otworzyć konta na Twoje dane (ROR lub oszczędnościowego).
 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie www.gov.pl

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można m.in. zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej gotówki. Dlatego pamiętaj, by cofnąć zastrzeżenie przed taką czynnością.

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie www.gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz bezpłatnie cofnąć terminowo (tylko na określony czas) lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL nie wcześniej niż po 30 minutach.

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać
z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że:
  • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo
  • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz
  z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: sekretariat@rbsmalanow.sgb.pl lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w Twojej umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty  kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej – na wniosek kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań
  z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

Pobierz wniosek:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr tel.:

 • 63 278 87 65 (bezpłatne połączenie)
 • Lub osobiście w każdym Oddziale Banku

Jesteśmy też pod adresem e-mail: sekretariat@rbsmalanow.sgb.pl

Sprzedaż maszyn szwalniczych

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Uniejowie, ul. Rzeczna 7 informuje,
że posiada w ramach wyprzedaży następujące maszyny szwalnicze:

 • Ryglówka Pfaff
 • Guzikarka JUKI
 • Stół prasowalniczy 6 szt.
 • Wytwornica pary Krapf
 • Overlok Pfaff
 • Overlok Mauser
 • Wytwornica pary Rotondi
 • Stępnówka Juki 6 szt.
 • Overlok Siruba
 • Dziurkarka odzieżowa Mirena
  Powyższe maszyny można obejrzeć w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze w Oddziale
  w Uniejowie, ul. Rzeczna 7 po wcześniejszym uzgodnieniu z P. Kierownik Sylwią Sylwestrzak
  Kontakt telefoniczny pod nr 63 278 87 60 lub 63 278 87 87

Kantor SGB

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną lub w aplikacji mobilnej:

 • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
 • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Kantor SGB to:

 • atrakcyjne kursy walut,
 • intuicyjny serwis transakcyjny,
 • wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
 • natychmiastowa realizacja transakcji,
 • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej SGB24 lub aplikacji mobilnej SGB Mobile. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

Godziny udostępnienia wymiany walut w usłudze Kantor SGB oraz limity transakcyjne w czasie rozszerzonym

KANTOR SGB

Usługa dostępna w dni robocze od od 9:00 do15.00.

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:

- limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 100 tys. zł/ równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta).

- maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi  dla waluty EUR: 100 000 EUR,

dla waluty USD: 30 000 USD

dla waluty GBP: 30 000 GBP Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu

Standardowe limity wymiany walut dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia w usłudze Kantor SGB dla klientów indywidualnych 

 1. Ustala się standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):
Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)2.00020.000
dolar amerykański (USD)2.50025.000
euro (EUR)2.00020.000
 • W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty, niż wskazana w ust. 1 standardowy limit pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji w ciągu dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych i kursu średniego nowej waluty.
 • Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia  w usłudze Kantor SGB dla klientów instytucjonalnych

1. Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):

Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji*  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia*
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)10.000 (2.000)45.000 (20.000)
dolar amerykański (USD)10.000 (2.500)50.000 (25.000)
euro (EUR)10.000 (2.000)45.000 (20.000)

* limity podane w nawiasie dla walut innych niż złoty polski dotyczą wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników

2. W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty niż wskazana w ust. 1 standardowy limity pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych  i kursu średniego nowej waluty

3. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Jak korzystać z Kantoru SGB?

Pobierz instrukcję

SGB Mobile dla firm i rolników

Pobierz aplikację ze sklepów:

W aplikacji możesz:

 1. wykonać przelew wewnętrzny, zewnętrzny podatkowy,  także podzielonej płatności
 2. aktywować kartę, nadać PIN, zablokować, zastrzec zmienić limity, aktywować usługę 3D Secure
 3. aktywować i obsługiwać  BLIK
 4. obsługiwać przelew BLIK z telefonu na telefon
 5. aktywować usługę Autopay  i pobierać faktury za przejazdy

Na 1 telefonie można aktywować 1 aplikację dla 1 loginu

Więcej informacji pod adresem : Kliknij tutaj

Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czytaj więcej

Płać Visa w Google Pay na swoim telefonie Xiaomi i graj o setki nagród w loterii

Jak wziąć udział w loterii?

 • Kup smartfon Xiaomi i zarejestruj się na visa.pl/xiaomi
 • Dodaj kartę Visa do aplikacji Google Pay
 • Płać Visa w aplikacji Google Pay na swoim Xiaomi

Im więcej płatności, tym większe szanse na wygraną.

 Co możesz wygrać?

Do wygrania ponad 1000 nagród:

 • 9 x 10 000 zł
 • 195 hulajnóg Xiaomi
 • ponad 800 innych sprzętów Xiaomi i Mi.

Szczegóły, w tym regulamin loterii, znajdziesz na www.visa.pl/xiaomi. Nie masz jeszcze karty? Zamów w oddziale banku

Mastercard Music – zbieraj punkty w Bezcennych Chwilach

Bezcenne Chwile – nagrody za płatności

Zarejestruj kartę Mastercard w programie Bezcenne Chwile i odbieraj nagrody za płatności.

W programie Mastercard Bezcenne Chwile możesz zbierać punkty naliczane po każdej płatności zarejestrowaną kartą. Punkty zamienisz na atrakcyjne nagrody – np. vouchery na zakupy w Circle K., Allegro, Carrefourze czy na pyszne.pl albo bilety do Cinema City. Każda płatność kartą Mastercard przybliża Cię do nagrody!

Jak skorzystać z promocji?

 1. Zarejestruj swoją kartę Mastercard na bezcennechwile.pl.
 2. Płać kartą Mastercard i zbieraj na swój cel.

Nie masz jeszcze karty Mastercard? Zapytaj w naszym Banku!

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

W związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach płatniczych, Monetia jako Krajowa Instytucja Płatnicza zobowiązana jest udostępnić konsumentom (online oraz w siedzibie + miejscach prowadzenia działalności) broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366.