Zebranie Przedstawicieli

22 czerwca 2022r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter, gdyż podczas zebrania oprócz przedstawionych sprawozdań z działalności Zarządu Banku i Rady Nadzorczej w 2022r., zatwierdzenia tych sprawozdań i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu dokonano wyboru członków nowej Rady Nadzorczej. Nowa Rada po zakończeniu obrad Zebrania Przedstawicieli obradowała po raz pierwszy w celu ukonstytuowania się.

Przewodniczącym Rady Radzorczej został po raz drugi pan Piotr Gebler, Zastępcą Przewodniczącego Rady pan Romuald Milling, sekretarzem pani Daria Pietrzak .

Podczas zebrania zatwierdzono także propozycję podziału zysku za rok ubiegły i wypłatę członkom banku dywidendy w wysokości 62 zł brutto (50zł netto) na jednostkę udziałową 250zł, co stanowi zwiększenie wartości udziału o 20%.