Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli

W marcu 2021 r. odbyły się sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich, podczas których członkowie zostali zapoznani z działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z wynikami finansowymi uzyskanymi przez Bank za 2020r. Członkowie dyskutowali nad wynikami, kierunkami rozwoju, nowościami wprowadzanymi przez bank oraz funkcjonowaniem Banku warunkach niskich stóp procentowych i w okresie pandemii.
17 czerwca 2021r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zatwierdziło wyniki banku za 2020r. i udzieliło absolutorium członkom Zarządu Banku.