Zebrania Grup Członkowskich 2022

Na przełomie marca i kwietnia 2022r. odbyły się sprawozdawczo – wyborcze Zebrania Grup Członkowskich, podczas których członkowie zostali zapoznani z działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z wynikami finansowymi uzyskanymi przez Bank za 2021r. Członkowie dyskutowali nad wynikami, kierunkami rozwoju, nowościami wprowadzanymi przez bank oraz funkcjonowaniem Banku w dobie bardzo zmiennych warunków makroekonomicznych. Ponadto członkowie dokonali wyboru delegatów na Zebranie Przedstawicieli, które zostało zaplanowane na czerwiec 2022r.