Obowiązek beneficjenta Tarczy Antykryzysowej w zakresie uprawnień osoby do reprezentacji

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:
• informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub
• wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub
• Pełnomocnictwo () i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub
• Oświadczenie.
Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia poniżej:

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.