Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie

Dnia 16 kwietnia 2015r. w Cekowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu RBS w Malanowie w roku 2014 oraz z działalności Rady Nadzorczej RBS w Malanowie w roku 2014. Oba sprawozdania zostały przyjęte uchwałami podjętymi przez Zebranie Przedstawicieli a członkowie zarządu uzyskali absolutorium.

Ponadto Zebranie zostało poinformowane przez biegłego rewidenta o wynikach audytu sprawozdania finansowego za rok 2014.

Prezes Zarządu KZBS Krystyna Majerczyk- Żabówka nakreśliła ogólnokrajową sytuację bankowości spółdzielczej oraz wyzwań czekających spółdzielnie w najbliższym czasie, a wynikających z nowych przepisów unijnych. Prezes podkreśliła także pełną kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością banków spółdzielczych, co gwarantuje bezpieczeństwo finansów klientów banków spółdzielczych.

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku