Historia Banku

Działalność Spółdzielczości Bankowej w Malanowie zapoczątkowana została w 1912 roku założeniem Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego, które było odpowiedzią na ówcześnie panujące stosunki gospodarcze. Towarzystwo funkcjonowało na zasadzie samopomocy.

Po odzyskaniu niepodległości państwa polskiego w 1918 roku zmieniono nazwę Towarzystwa na „Kasa Spółdzielcza”. Następnie po śmierci w 1924 roku pioniera Spółdzielczości Bankowej, Franciszka Stefczyka, Kasa przyjęła jego imię przybierając nazwę - „Kasa Stefczyka”. Działalność Spółdzielczości Bankowej została zahamowana wybuchem II wojny światowej. Zmiany ustrojowe, które zaszły po II wojnie przekształciły Spółdzielczość bankową w ogniwa wyspecjalizowane w obsłudze finansowej rolnictwa.

Istotne zmiany w spółdzielczości bankowej zaszły w 1975 roku, kiedy powołano do życia Bank Gospodarki Żywnościowej (Bank Państwowo – Spółdzielczy). Zlikwidowano wówczas powiaty, a powołano gminy co wywołało potrzebę umocnienia działalności Banków Spółdzielczych na terenie gmin.

Z dniem 1 lipca 1975 roku przyjęto z byłego Banku Rolnego w Turku obsługę kredytową ludności wiejskiej łącznie z jej zadłużeniem. W tym samym roku siedzibę Banku przeniesiono do prywatnego lokalu dzierżawionego od jednej z rodzin wsi Malanów. W roku 1978 rozpoczęto budowę nowej siedziby Banku, którą oddano do użytku w roku 1984.

Od roku 1985 funkcję Dyrektora objął Pan Jan Tygielski. Problemem stało się utrzymanie rentowności Banku, co w stosunkowo biednym terenie nie było łatwe.

Rok 1990 przyniósł głębokie przemiany demokratyczne i przyniósł bankom pełną samodzielność jako podmiotom gospodarczym. Bank nadal współpracował z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Bank Spółdzielczy w Malanowie rozwinął działalność kredytową, rozliczeniową poza tereny gminy. Rozpoczęto komputeryzację Banku, modernizację i unowocześnienie sali operacyjnej. Bank dynamicznie zwiększył kapitał własny i sumę bilansową.

W 1995 roku na mocy ustawy z dnia 24.06.1994 roku o restrukturyzacji BGŻ i BS następuje zmiana Zarządu Banku Spółdzielczego w Malanowie. Prezesem Zarządu zostaje dotychczasowy Dyrektor Jan Tygielski, który funkcję tę pełni do dzisiaj. Choć wspomniana ustawa mocno ograniczyła możliwości działania banku, to jednak Bank umocnił się kapitałowo i ekonomicznie na tyle by uzyskać zgodę Narodowego Banku Polskiego na przyłączenie słabszych banków w Kawęczynie ( 01.03.1996 r. ) w Dobrej i Uniejowie ( 01.01.1997 r. ). W miejsce tych banków powstały Oddziały Banku Spółdzielczego w Malanowie. W 1998 roku przyłączono upadły Bank Spółdzielczy w Cekowie Kolonii gdzie również uruchomiono Oddział w wydzierżawionym od GS pomieszczeniu.

 

W 1998 roku uruchomiono elektroniczny system przekazu przelewów tzw. ELIXIR. W sierpniu 2001 roku bank uruchamia bankomat. W kwietniu 2002 roku w trosce o przybliżenie usług naszym klientom uruchomiono placówkę w Turku. W roku 2003 placówkę we Władysławowie.

W lipcu 2002 roku bank dokonał scentralizowania systemu informatycznego wszystkich nowych palcówek i uruchomił systemem Telebanku i Homebankingu. Aktualnie bank działa poprzez 7 placówek bankowych zlokalizowanych w 3 powiatach i 2 województwach. Przekracza znacznie wysokość wymaganych kapitałów własnych, jest bankiem o wysokich wskaźnikach efektywności i rentowności.

Obecnie Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A w Poznaniu i jest bankiem, którego właścicielami są wszyscy nasi członkowie posiadający wpłacone określone kwoty udziałów członkowskich.

W roku 2001 uchwalony został nowy statut oraz zmieniono nazwę Banku na Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie.

 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku